Sort by:
View:
https://torbjornzetterlund.com/wp-content/uploads/2012/06/www-960x579_c.jpg

Hur blockchain kommer att förändra industrier


Blockchain, en framväxande teknisk innovation, är en metod för att dokumentera data via en digital register som registrerar och verifierar transaktioner, överenskommelser och avtal. Tekniken möjliggör omedelbar överföring av digitala tillgångar och minskar – eller helt tar bort – behovet av mellanhänder (t.ex. banker och andra finansiella tjänster).

https://torbjornzetterlund.com/wp-content/uploads/2017/12/null-1-960x472_c.jpeg

How blockchain is going to change industries – the easy guide


Blockchain, an emerging technological innovation, is a method of documenting data via a digital ledger that records and verifies transactions, agreements and contracts. The technology allows immediate transfer of digital assets and reduces – or completely removes – the need for intermediaries (e.g. banks and other financial service providers).

https://torbjornzetterlund.com/wp-content/uploads/2017/12/null-960x619_c.jpeg

5 WordPress AI Plugins du behöver för att veta


Artificiell intelligens (AI) finns ganska mycket överallt dessa dagar och blir mer genomgripande eftersom tekniken utvecklas. Regelbundna rapporter i nyheterna ger oss oroande exempel på sci-fi ambitioner och möjligheter för en dystopisk framtid. Detta är fallet från förra månadens UN varning om att robotar skulle kunna destabilisera världen genom krig och arbetslöshet.

https://torbjornzetterlund.com/wp-content/uploads/2017/12/null-960x619_c.jpeg

The 5 AI Plugins You Need to Know


Artificial Intelligence (AI) is found pretty much everywhere these days and is becoming more pervasive as the technology develops. Regular reports in the news give us troubling examples of sci-fi ambitions and the possibilities for a dystopian future. This is the case from last month’s UN warning that robots could destabilize the world through war and unemployment.

Menu